homepage meldpunt dossier contact

 

Stichting Stop Overlast Duinoord

De Stichting Stop Overlast Duinoord is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch. Als rechtspersoon kan de Stichting optreden in procedures. In de statuten staan het doel en de middelen van de Stichting genoemd.

De stichting heeft ten doel:
a. het beschermen of verbeteren van het leefmilieu en het woongenot van de bewoners van de 'Achterste Distelberg', ofwel de woonbuurt in de omgeving van Duinoord te Helvoirt, in brede zin.
b. meer specifiek het voorkomen of terugdringen van overlast als gevolg van recreatie-bedrijvigheid in bovengenoemde buurt, in het bijzonder de overlast die wordt veroorzaakt door de exploitatie van Duinoord en/of aan Duinoord gelieerde bedrijvigheid.
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het informeren van allen die betrokken zijn bij de in het eerste lid genoemde zaken en gebeurtenissen;
b. het (mede) namens de deelnemers plegen van overleg, onderhandelen met daarbij betrokken actoren, en/of mengen in rechtelijke en administratieve procedures teneinde de in het eerste lid genoemde doelen te verwezenlijken of te bevorderen;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De comitéleden zijn tevens de bestuursleden van de Stichting.


 

Comité Stop Overlast Duinoord

Arno Wouters, Colette Pulles, Jan Kruitwagen; Hans Pulles,
Sander Wieringa;


komen op voor ca. 50 buurtbewoners.


Contact